fb
0

Προβολή καλαθιού

Το καλάθι σας είναι άδειο!
+302111986711 τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών: Δευ-Παρα 9:00-17:30

Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ
 Με τους παρόντες Γενικούς Όρους ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ της «ΣΤΑΡ ΑΛΙΑΝΣ» ΕΟΟΔ, υπό την ιδιότητά της ως προμηθευτή, και των πελατών της, με την ιδιότητά τους ως χρήστες της ιστοσελίδας του προμηθευτή www.tendenz.gr . Tendenz είναι εμπορικό σήμα και παντού στους Γενικούς Όρους με Tendenz εννοείται ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος «ΣΤΑΡ ΑΛΙΑΝΣ» ΕΟΟΔ.

І. Γενικά
1.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον προμηθευτή σύμφωνα με τον Νόμο περί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο περί της Προστασίας των Καταναλωτών     Επωνυμία: «ΣΤΑΡ ΑΛΙΑΝΣ» ΕΟΟΔ Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: πόλη Σόφια, περιοχή «Poduyane», οδός Vladayska reka αριθμός 8 Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia, Vladayska reka αριθμός 8, email: shop@tendenzshoes.com, τηλέφωνο 00302111986711. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Εγγραφών – ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης (ΕΙΚ) EL996911484, Μητρώο των Υπευθύνων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – Αριθμός 25842, Εγγραφή κατά τον Νόμο περί του Φ.Π.Α.: EL996911484

1.2. Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους παρόντες Γενικούς Όρους και κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο,  εικόνίδιο ή εφαρμογή που βρίσκονται στην ιστοσελίδα   www.tendenz.gr  ο χρήστης ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί με αυτούς.

1.3. Η Tendenz διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας www.tendenz.gr , το περιεχόμενό της και τους παρόντες Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές είναι σε ισχύ την στιγμή των πραγματοποιήσεων τους/ της δημοσίευσης τους στην www.tendenz.gr .

ІІ. Όροι
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους έχουν την ακόλουθη σημασία: Ιστοσελίδα είναι το σύνολο των σελίδων στο Ίντερνετ με κοινή γενική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο που φορτώνεται στο Browser σας, όταν γράψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tendenz.gr . Χρήστης της  www.tendenz.gr  είναι κάθε πρόσωπο που εισήγαγε την ηλεκτρονική διεύθυνση ή έφτασε στην www.tendenz.gr  μέσω ανακατεύθυνσης από άλλη ιστοσελίδα με σκοπό να κάνει αγορές προϊόντων ηλεκτρονικά. Χρήστης με εγγραφή είναι κάθε πρόσωπο που έκανε πράξεις που υποδεικνύονται από την Tendenz με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων της Tendenz και να μπορεί να ελέγξει το ιστορικό των παραγγελιών του στην www.tendenz.gr Χρήστης με γρήγορη παραγγελία είναι κάθε πρόσωπο που έκανε πράξεις που υποδεικνύονται από την Tendenz για να κάνει παραγγελία προϊόντων από την www.tendenz.gr , χωρίς να εγγραφεί και να συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων της Tendenz. Browser - πρόγραμμα υπολογιστή που παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς, επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων μέσω διάφορων τύπων πρωτοκόλλων μεταφοράς δεδομένων. Κακόβουλες ενέργειες είναι οι ενέργειες ή η έλλειψη ενεργειών που παραβιάζουν την ηθική του Διαδικτύου ή προκαλούν ζημιές σε πρόσωπα που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο ή συνδεδεμένα δίκτυα, αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (μη ζητούμενων εμπορικών μηνυμάτων, SPAM), απόκτηση πρόσβασης σε πόρους με δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης άλλων, χρησιμοποίηση των ελλειμμάτων στα συστήματα με σκοπό προσωπικό όφελος ή απόκτηση πληροφοριών (HACK), ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν βιομηχανική κατασκοπεία ή σαμποτάζ, πρόκληση ζημιών ή καταστροφή συστημάτων ή βάσεων δεδομένων (CRACK), αποστολή «δούρειων ίππων» ή πρόκληση εγκατάστασης ιών ή εγκατάστασης συστημάτων τηλεχειρισμού, διαταραχή της ομαλής εργασίας των άλλων χρηστών του Διαδικτύου και των συνδεδεμένων δικτύων, πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών που μπορούν να χαρακτηριστούν έγκλημα ή διοικητική παράβαση κατά την βουλγαρική νομοθεσία ή κάποιο άλλο εφαρμοστέο δίκαιο . Προφίλ χρήστη είναι ξεχωριστό μέρος από την www.tendenz.gr , που περιέχει πληροφορίες για τον χρήστη – e-mail διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης, μέσω των οποίων είναι προσιτές οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Tendenz και μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του χρήστη και της Tendenz· Σύμβαση για πώληση εξ αποστάσεως – κάθε σύμβαση που συνάφθηκε βάσει πρότασης από την Tendenz και από χρήστη ως μέρος συστήματος για αγορά προϊόντων ή για παροχή υπηρεσιών, κατά το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη από την ημερομηνία της αποστολής της πρότασης μέχρι τη σύναψη της σύμβασης δεν είναι σε φυσική επαφή μεταξύ τους. Κάθε παραγγελία που έγινε ξεχωριστά αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση. Κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής δήλωσης για σύναψη σύμβασης για πώληση ο χρήστης συμφωνεί τόσο με τους παρόντες Γενικούς Όρους, όσο και με το περιεχόμενο της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως που προβλέπει τους τρόπους πληρωμής και είναι προσιτή σε εμφανή θέση στην www.tendenz.gr . Δελτίο/ ανακοινώσεις/ ειδοποιήσεις – μέσα ενημέρωσης, κυρίως ηλεκτρονικά, που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες στα εμπορικά κέντρα της Tendenz και των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς κουπονιών ή των προωθήσεων που προσφέρονται κατά κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

ІІІ. Εμπιστευτικότητα των δεδομένων που παρέχονται
3.1. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Tendenz λαμβάνει κατά την εγγραφή ή κατά τη σύναψη σύμβασης πώλησης χωρίς εγγραφή, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών – παραλαβή και εκτέλεση παραγγελιών και επικοινωνία με τους χρήστες σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με την παραγγελία.

3.2. Η Tendenz τηρεί τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ευθύνεται για την προστασία των πληροφοριών του χρήστη που της έγιναν γνωστές με αφορμή της σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων προσώπων.

3.3. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες για αυτόν θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από αυτούς και από τον νόμο, καθώς και συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα που δηλώθηκαν στο προφίλ χρήστη του στη www.tendenz.gr , ως προσιτά για το κοινό θα χρησιμοποιούνται από την Tendenz για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

3.4. Η Tendenz υποχρεούται να μην αποκαλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη και να μην παρέχει τις πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα – κρατικές αρχές, εμπορικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και άλλα, εκτός στις περιπτώσεις, όταν: - έλαβε την ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατά την εγγραφή ή σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή· - οι πληροφορίες ζητήθηκαν από κρατικές αρχές ή από αξιωματούχους που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι εξουσιοδοτημένα να ζητούν και να μαζεύουν τέτοιες πληροφορίες, τηρώντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες· - άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στον νόμο.

3.5. Με την εγγραφή του στην www.tendenz.gr , ο χρήστης συμφωνεί στην αναφερόμενη από αυτόν е-mail διεύθυνση να στέλνονται προσωπικές, διαφημιστικές και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις από την Tendenz.

ІV. Χρήση της www.tendenz.gr
4.1. Κατά την χρήση της ιστοσελίδας της Tendenz ο χρήστης ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που επήλθαν από την συμπεριφορά του, συμπεριλαμβανομένων όλων των ζημιών, περιουσιακών, σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, ηλεκτρονικών και οποιωνδήποτε άλλων που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα, στις υπηρεσίες, στην Tendenz ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με το οποίο η Tendenz έχει συναφθείσα σύμβαση συνεργασίας ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την βουλγαρική νομοθεσία.

4.2. Η ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο απευθύνεται προς χρήστες χωρίς και με εγγραφή. Η δυνατότητα για παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου είναι διαθέσιμη για χρήστες με τόπο κατοικίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσωπα κάτω από 18 ετών δεν δικαιούνται για στέλνουν δηλώσεις και να συνάπτουν συμβάσεις με την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων. Με την αποστολή παραγγελίας ή/ και με τη δημιουργία προφίλ ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος (πρόσωπο άνω των 18 ετών).

4.3. Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων ο χρήστης είναι ενημερωμένος ότι όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, εικόνων, κειμένων και/ ή περιεχομένου πολυμέσων, σχεδιασμού, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, πληροφοριών και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που δημοσιεύονται στην www.tendenz.gr  είναι ιδιοκτησία της Tendenz.

4.4. Ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράφει, μεταφέρει, τροποποιεί, χρησιμοποιεί, εκθέτει, παραχωρεί κτλ. το περιεχόμενο της www.tendenz.gr, χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Tendenz, εκτός εάν η χρήση είναι με μη εμπορικό σκοπό.

V. Παραγγελία, σύμβαση και πληρωμή της τιμής
5.1. Ο χρήστης δικαιούται να παραγγέλνει όλα τα προϊόντα στην www.tendenz.gr . Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ο χρήστης δικαιούται να επιλέξει το είδος, την μάρκα και το μοντέλο των εμπορευμάτων και την ποσότητά τους, τους όρους πληρωμής, τον τρόπο και τις προθεσμίες για την αποστολή σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρονται στην www.tendenz.gr . Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ο χρήστης συνάπτει συμβατικές σχέσεις με την Tendenz για αγοραπωλησία του επιλεγμένου προϊόντος, καθώς οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ της Tendenz και του χρήστη θεωρείται συναφθείσα από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της συγκεκριμένης παραγγελίας από την Tendenz.

5.2. Το Оn-line σύστημα αγορών μέσω της www.tendenz.gr απεικονίζει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων κατά την στιγμή της εξέτασής του, καθώς λόγω της δυναμικής στις πωλήσεις είναι δυνατό κάποια προϊόντα που δημοσιεύονται και είναι παρόντα στην ιστοσελίδα ως «διαθέσιμα» να έχουν εξαντληθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας και να μην είναι δυνατό να παραγγελθούν/ επιβεβαιωθούν και αποσταλθούν από την www.tendenz.gr.

5.3. Όλες οι παραγγελίες που λήφθηκαν την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή ή κατά επίσημες γιορτές επεξεργάζονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

5.4. Η πληρωμή της τιμής κατά τη σύμβαση γίνεται μέσω των τρόπων που αναφέρονται στην www.tendenz.gr , καθώς με την πραγματοποίηση της πληρωμής ο χρήστης δίνει εθελοντική δήλωση ότι συμφωνεί να πληρώσει το προϊόν και ότι συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους.

5.5. Οι αναφερόμενες στην www.tendenz.gr τιμές των προϊόντων είναι οριστικές και με Φ.Π.Α. Η τιμή για την αποστολή πληρώνεται από τον χρήστη, καθώς κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας αναφέρεται η αξία της, εκτός εάν ρητά δεν αναφέρεται κάτι άλλο.

5.6. Η Tendenz διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων και των αποστολών.

5.7. Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή – κατά την παράδοση του παραγγελόμενου προϊόντος, μέσω τραπεζικής μεταφοράς, payal ή e-pay. Ο τραπεζικός λογαριασμός της «Σταρ Αλιάνς» ΕΟΟΔ είναι στην Unicredit Bulbank, IBAN: BG69UNCR70001521091524, BIC: UNCRBGSF.

VІ. Παράπονα. Εγγύηση. Ακύρωση παραγγελίας

6.1. Παράπονα σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων εκφράζονται εντός 30 ημερών από την αγορά του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση μή εμφανών ελαττωμάτων όχι αργότερα από την περίοδο της εγγύησής του προιόντος. Τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος σχετικά με παράπονα και η αποστολή νέου προϊόντος είναι σε βάρος του αποστολέα. Τα προϊόντα με παράπονα για ελάττωμα στέλνονται στη διεύθυνση: πόλη Σόφια 1510, οδός Vladayska reka 8, τηλέφωνο: 00302111986711.

6.2. Η περίοδος εγγυήσης των ποιόντων είναι 30 ημέρες εντός των χωρών τής Ευρωπαικής Ένωσης.Σε περίπτωση ξεκολλήματος και/ ή ελαττώματος που μπορεί να διορθωθεί και μόνο αν το πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης τα υποδήματα επισκευάζονται εντός προθεσμίας 30 ημερών και στέλνονται με εταιρεία κούριερ για λογαριασμό του πελάτη. Σχετικά με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας και την τήρηση του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών είναι σημάντικό  να ξέρετε ότι: Άρθρο 112. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προιόντος με την σύμβαση πώλησης ο καταναλωτής δικαιούται να εκφράσει παράπονο, ζητώντας από τον πωλητή να μεριμνήσει έτσι ώστε το προιόν να είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην επισκευή του καταναλωτικού αγαθού ή την αντικατάστασή του με νέο, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή αν ο τρόπος αποζημίωσης που επιλέχθηκε από τον καταναλωτή είναι δυσανάλογος σε σύγκριση με τον άλλο. (2) Θεωρείται ότι ένας τρόπος αποζημίωσης του καταναλωτή είναι δυσανάλογος, αν η χρησιμοποίησή του επιβάλλει στον πωλητή έξοδα που δεν είναι λογικά σε σύγκριση με τον άλλο τρόπο αποζημίωσης, καθώς λαμβάνεται υπόψη: 1. η αξία του προιόντος, αν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης· 2. η έκταση της μη συμμόρφωσης· 3. η δυνατότητα να προσφερθεί στον καταναλωτή άλλος τρόπος αποζημίωσης που να μην προκαλεί σημαντική ενόχληση σε αυτόν. Άρθρο 113. Όταν το προιόν δεν ανταποκρίνεται με τη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής υποχρεούται να μεριμνήσει έτσι ώστε αυτό να είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. (2) Η αντιστοιχία του προιόντος με τη σύμβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από το παράπονο του καταναλωτή. (3) Μετά από τη λήξη της προθεσμίας κατά παρ. 2 ο καταναλωτής δικαιούται να λύσει την σύμβαση για να του επιστραφεί το πληρωμένο ποσό ή να ζητήσει μείωση της τιμής του καταναλωτικού αγαθού. (4) Η αντιστοιχία του προιόντος με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν οφείλει έξοδα για την αποστολή του καταναλωτικού αγαθού ή για υλικά και εργασία σχετικά με τη διόρθωσή του και δεν πρέπει να υφίσταται σημαντική ενόχληση. (5) Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη λόγω της μη συμμόρφωσης. Άρθρο 114. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος από τη λύση του παράπονου κατά άρθρο 113, ο ίδιος δικαιούται την επιλογή μιας από τις ακόλουθες δυνατότητες: 1. λύση της σύμβασης και επιστροφή του πληρωμένου από αυτόν ποσό· 2. μείωση της τιμής. (2) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του πληρωμένου ποσού, όταν η εταιρία συμφωνεί να αντικαταστήσει το προιόν με νέο ή να διορθώσει το αγαθό εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκφραση του παράπονου από την πλευρά του καταναλωτή. (3) Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει την αίτηση για λύση της σύμβασης και να επιστρέψει το πληρωμένο από τον καταναλωτή ποσό, όταν, αφού έχει ικανοποιήσει τρία παράπονα καταναλωτή μέσω πραγματοποίησης επισκευής του ίδιου προιόντος στα πλαίσια της προθεσμίας της εγγύησης κατά άρθρο 115, υπάρχει πάλι εμφάνιση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης. (4) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει λύση της σύμβασης, αν η μη συμμόρφωση του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση είναι ασήμαντη. Άρθρο 115. (1) Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του κατά το τμήμα αυτό εντός προθεσμίας δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος. (2) Η προθεσμία κατά παράγραφο 1 αναστέλλεται για τον καιρό που είναι απαραίτητο για τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος ή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή σχετικά με την επίλυση της διαφοράς. (3) Η άσκηση του δικαιώματος του καταναλωτή κατά παρ. 1 δεν συνδέεται με καμιά άλλη προθεσμία για άσκηση αγωγής, διαφορετική από την προθεσμία της παρ. 1. Τα αναφερόμενα άρθρα είναι από τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών.

6.3. Σε περίπτωση που ένα προϊόν που παραλήφθηκε από τον χρήστη δεν είναι στο επιθυμητό μέγεθος ο χρήστης δικαιούται να επιστρέψει το προϊόν για επιστροφή ποσού, καθώς τα έξοδα για την επιστροφή και την νέα αποστολή είναι για λογαριασμό του χρήστη.

6.4. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας του προϊόντος που παραγγέλθηκε με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από την επίλύση του παράπονου, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να επιλέξει μια από τις ακόλουθες δυνατότητες: να λύσει τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή του πληρωμένου από αυτόν ποσού ή να ζητήσει μείωση της τιμής. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του πληρωμένου ποσού ή τη μείωση της τιμής, αν η Tendenz συμφωνεί να αλλάξει το προϊόν με νέο ή να διορθώσει το προϊόν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκφραση του παράπονου από την πλευρά του χρήστη. Η Tendenz θα ικανοποιήσει αίτηση για λύση της σύμβασης και θα επιστρέψει το ποσό πληρωμής από τον χρήστη  σε τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, όταν, αφού έχει ικανοποιήσει τρία παράπονα του χρήστη μέσω πραγματοποίησης επισκευής του ίδιου προϊόντος εντός της περιόδου εγγύησης κατά τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών, υπάρχει πάλι εμφάνιση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει λύση της σύμβασης, αν η μη συμμόρφωση με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

6.5. Ακύρωση παραγγελίας Βάσει άρθρου 50 του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών ένας χρήστης, ο οποίος έχει την ιδιότητα καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εξ αποστάσεως χωρίς να αναφέρει λόγο για αυτό και χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή κύρωση και χωρίς να πληρώνει οποιαδήποτε έξοδα με εξαίρεση των εξόδων που προβλέπονται στο άρθρο 54, παρ. 3 και άρθρο 55 του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής των προϊόντων από την πλευρά του χρήστη ή από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον ταχυμεταφορέα. Το δικαίωμα ακύρωσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε περίπτωση που υποχρεωτικά εκπληρώθηκαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το αγορασμένο προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία, χωρίς ίχνη χρήσης ή ζημιά στην παρουσίαση και συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που παραλήφθηκαν μαζί με το προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών. Τα έξοδα για την μεταφορά κατά την επιστροφή του προϊόντος από τον χρήστη στην Tendenz είναι για λογαριασμό του αποστολέα, καθώς η επιστροφή γίνεται στο γραφείο στη Sofia, Vladayska reka 8 ή μέσω της εταιρείας κούριερ ACS. Η Tendenz επιστρέφει στον χρήστη το πληρωμένο από αυτόν ποσό για το επιστρεφόμενο προϊόν στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία, κατά την οποία ο χρήστης άσκησε το δικαίωμά του για ακύρωση της συναφθείσας σύμβασης. . Γιά βάρος μέχρι 2 κιλά το ποσό γιά την επιστροφή είναι 8 ευρώ και 1.20 ευρώ για κάθε παραπάνο κιλό.

Σε περίπτωση διαμάχης σχετικά με διαδυκτιακές αγορες,μπορείτε να απευθυνθείτε στην  ιστοσελίδα διαδυκτιακής επίπλυσης διαφορών (ΔΕΔ).